antonio stravovanie jedalny listok

Ke evidujete sacharidov jednotky (SJ) ako orientan pomcku pre lepie zvldnutie glykmi, tieto informcie vm pomu zorientova sa medzi potravinami. V prpade . Jedalny_listok_27.2.-5.3.2023.pdf. DELEN STRAVA Technick uloenie alebo prstup je potrebn na legitmny el ukladania preferenci, ktor si astnk alebo pouvate nepoaduje. Retauran a stravovacie sluby. Riaditeka 0949011010 Zkladn kola - kancelria 0903021333 kolsk jedle 0940 609 607. Fakultn jedle je otvoren poas akademickho roka, poas letnch przdnin je otvoren v obmedzenom reime. Matersk kola - voda. Vlknina Myslite na technologick pravu pokrmov: duste, pete bez tuku alebo len smalm mnostvom oleja. chilli paprikami apod.). Ako odmietnu pouvanie sborov cookie? krob Sbor cookie je mal textov sbor, ktor webov lokalita uklad vo vaom potai alebo mobilnom zariaden pri jej prehliadan. {{ getNutrient(item, 'fats_saturated_fatty_acids') }} Tieto cookies pouvaju anonymn daje a prostrednctvom tchto analytickch cookies nezbierame iadne vae osobn alebo citliv daje. Pre zamestnancov a tudentov UKF je potrebn si najprv dobi kredit na stravovanie. neznma Vlknina Denne ponkame bezlepkov ako aj bezlaktzov jedl. Poskytujeme komplexn sluby v oblasti stravovanie pre firmy aj jednotlivcov. Prevdzkovate: GAST . Zkladn informcie zskate vdiabetologickej ambulancii. : 0 - Title: SANEF sa chce zastni tendra na vybudovanie systmu elektronickho mta v SR, 01 - Modified: 2022-12-20 06:21:49 - Feat. Recepcia +421 317 886 800. Recepcia +421 317 886 800. Informcie ukladme do sborov cookies uloench vo vaom prehliadai a vaka nim vieme, o vs najviac zaujma a vaka tomu meme tvori tak obsah, o ktor mete ma zujem.Na avej strnke si mete upravi vetky nastavenia v svislosti so sbormi cookies. {{ getNutrient(item, 'monounsaturated_fatty_acids') }} . Pokia sa deti stravuj v kolskej jedlni, kde stravovanie nememe . Alkoholick cukry (polyoly) Je len na ns, ako sa nm to podar aak bude analza nho snaenia na konci roka 2015. Povolenm tchto cookies nm vrazne pomhate zlepova nae sluby. Technick loisko alebo prstup s potrebn na vytvorenie pouvateskch profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie pouvatea na webovej strnke alebo na viacerch webovch strnkach na podobn marketingov ely. kolskho alebo inho stravovacieho Tto webov strnka pouva sbory cookies, aby sme vm mohli poskytn o najlepiu sksenos s pouvanm naej strnky. Ktomu vm prajem vea astia, zdravia adobr glykmie poas celho roka. Tento podnik ete nem iadne fotografie alebo vide. Jedzte pravidelne 4 a 5-krt denne primeran mnostv. iados o sprvu prevdzky bola spene odoslan. Bez predvolania, dobrovonho plnenia zo strany vho poskytovatea internetovch sluieb alebo dodatonch zznamov od tretej strany, informcie uloen alebo zskan len na tento el sa zvyajne nedaj poui na vau identifikciu. 448/2008 Z. z. o socilnych slubch a o zmene a doplnen zkona . Na zobrazenie tejto strnky je treba prehliada podporujci JavaScript. Jedlny lstok nie je univerzlnym nvodom na chudnutie a stravovanie. getFirstMenu(week).starts_at.time : '' }}), ({{ getFirstMenu(week) ? Moderne zariaden jedle v objekte vysokej koly, zameran na stravovanie tudentov, pedaggov a verejnos. {{ getNutrient(item, 'fats') }} neznma Daxnerova 486/30 979 01 Rimavsk Sobota. V tm Don Appetit. sksenosti. Spisk Tomovce 05201. Na naej webstrnke pouvame cookies tretch strn pre analytick a marketingov ely. Poiadajte znovu o resetovanie hesla. sk; en; hu pracovnka: +421 948 636 450. Oznam - ceny stravnch lstkov do stravovacieho . aj schudn pri dodriavan stravovacch zsad a pitnho reimu. endobj Zisti vzdialenos. neznma {{ getNutrient(item, 'carbohydrates') }} Stravovanie u Lku ponka stravovanie v jedlni alebo formou dovozu priamo k Vm na pracovisko, prpravu oberstvenia aj kompletnho menu na firemn akcie i rodinn oslavy a ubytovanie s monosou stravovania. dodvate Naa zmluvn dokumentcia teraz zodpoved nielen aktulnym potrebm zaistenia bezpenosti a ochrany osobnch dajov naich zkaznkov a uvateov v rmci nariadenia GDPR, ale aj novm slubm, ktor svojim zkaznkom a obchodnm partnerom u ponkame alebo v blzkej dobe ponka zaneme. Soc. Mrazen potraviny - Bidfood Slovakia s.r.o. {{ getNutrient(item, 'fats_saturated_fatty_acids') }} Kontakt: 032 6523914, 0901 918416. Smiany 05311, ingov 147, Ochrana osobnch dajov a cookies. raajky: marhuov dem, rastlinn maslo, vianoka bez hrozienok, biela kva desiata: peen jablko obed: polievka zeleninov s cestovinou, hovdzia rotenka, tarhoa, cvikla olovrant: ovocn ava, jemn suienky veera: rezance s tvarohom, aj Utorok. Porcia ovocia tie patr do skupiny snim GI, ale je potrebn vybera nie prezret druhy azrove zjes len primeran porciu. V takomto prpade vak pravdepodobne budete musie pri kadej nvteve webovej lokality manulne upravova niektor nastavenia a niektor sluby a funkcie nebud fungova. V roku 1994 bola zruen kolsk jedle pri zkladnej kole. Ke tite po sladkej chuti, pouvajte neenergetick sladidl, ktor nemaj vplyv na glykmiu. stravovania, len I. AKOS O rove vyie; Akademick kninica; Informan technolgie; MEFANET; Socilne zabezpeenie tudentov; Podpora a sluby pre tudentov; Stravovanie; Sluby archvu UK; Univerzitn pastoran centrum; Stravovanie. Polynenasten mastn kyseliny Ku kadmu obedu je peivo a npoj, k vybranm jedlm je alt. {{ getNutrient(item, 'polyols') }} Ako kontrolova sbory cookie? PINO s.r.o. : - Title: ri sa ako pandmia Konzumujte nemastn pokrmy. Napte nm info@antoniuscentrum.sk. Jedlniek na 5 dn - Strava a dita pred kolonoskopiou. neznma o ivnostenskom podnikan (ivnostensk zkon) v znen neskorch predpisov a Veobecne zvznho nariadenia . Alkoholick cukry (polyoly) Viac na Donappetit Firmm aj jednotlivcom ponka stravovanie v priestoroch jedlni, kde kad de pripravuje na vber z . Zuzana Horvthov 0911 347 449. ms.daxnerova@rsnet.sk V piatok 18.11.2022 bude z dvodu erpania dovolenky zvodn jedle zatvoren. So Analytick sbory cookie nm pomhaj zlepi cielen reklamu. neznma !i).join(', ') }}, {{ getNutrient(item, 'energy_content') }}, {{ getNutrient(item, 'fats_saturated_fatty_acids') }}, {{ getNutrient(item, 'monounsaturated_fatty_acids') }}, {{ getNutrient(item, 'polyunsaturated_fatty_acids') }}, {{ getNutrient(item, 'carbohydrates') }}, {{ getNutrient(item, 'dietary_fiber') }}, {{ getNutrient(item, 'vitamins_and_minerals') }}, {{ [item.allergens, item.quantity].join(', ') }}, {{ data.happeningDetail.starts_at.hour }}, {{ errors.first('restaurant_address_city') }}, {{ errors.first('restaurant_address_number') }}, {{ errors.first('restaurant_address_zip') }}, Slovenskho raja 36, Spisk Tomovce 05201, Veobecn obchodn podmienky pouvate, Informcich o spracovan osobnch dajov, Cheque Dejeuner, Pokrmy mlo sote, dochucujte bylinkami apikantnmi koreninami (napr. {{ getNutrient(item, 'monounsaturated_fatty_acids') }} Naa zmluvn dokumentcia teraz zodpoved nielen aktulnym potrebm zaistenia bezpenosti a ochrany osobnch dajov naich zkaznkov a uvateov v rmci nariadenia GDPR, ale aj novm slubm, ktor svojim zkaznkom a obchodnm partnerom u ponkame alebo v blzkej dobe ponka zaneme. 1-Obilniny obsahujce lepok , 2-Krovce , 3-Vajcia , 4-Ryby , 5-Araidy, 6-Sjov zrn , 7-Mlieko , 8-Orechy , 9-Zeler , 10-Horica , 11-Sezamov semen , 12-Oxid siriit , 13-Vl bob , 14-Mkke, Hmotnos msa je uveden v surovom stave. Ak nepoznte svoj variabiln symbol, treba kontaktova vedcu kolskej . message.length : 0) }}, {{ [item.allergens, item.quantity].filter(i => ! {{ getNutrient(item, 'polyols') }} Ako pouvame sbory cookie? Prerezal sa mu trval chrup, zosilnela kostra i svalstvo. 2020 Polievka: Ccerov s prkom, chlieb 0,33l /1,3/ 1. Nachdza sa v samostatnej budove asi 100 m od koly. {{ getNutrient(item, 'polyunsaturated_fatty_acids') }} Ochrana osobnch dajov a cookies. Up SR spracovva osobn daje (najm identifikan a kontaktn daje a daje o plnen tejto Zmluvy) zmluvn strany, jej zstupcov a inch osb vystupujcich na strane tejto zmluvnej strany, a to na ely spovajci v uzavret a plnen zmlv, na marketingov ely *, ochranu prv *, intern administratvne ely *, tatistick ely * a plnenie povinnost poda zkona. SNP 1 Moyzesova 9 Vedca jedlne: Iveta Vargoviveta.vargova . Oboznmte sa s tmito novmi podmienkami. neznma 1 0 obj {{ getNutrient(item, 'sugars') }} neznma, {{ [item.allergens, item.quantity].join(', ') }} Koovsk pecialita v zemiakovej placke, syr, kysl uhorka 2ks/100/50g /1,3,7/ {{ happening.address.city }} Mimo Klub & Antonio stravovanie. neznma Seresk 308/5, Sldkoviovo. neznma 8. krob Kad iados vybavujeme do 3 pracovnch dn. oznaenie produktov celospoloenskch programov kolsk mlieko, kolsk ovocie". Potrebn je ktomu sebakontrola, vek dvka disciplinovanosti achu zmeni to, o sa zmeni ete d. : - Title: Komentr Martiny Balukovej: Viete si to predstavi? !i).join(', ') }}, {{ getNutrient(item, 'energy_content') }}, {{ getNutrient(item, 'fats_saturated_fatty_acids') }}, {{ getNutrient(item, 'monounsaturated_fatty_acids') }}, {{ getNutrient(item, 'polyunsaturated_fatty_acids') }}, {{ getNutrient(item, 'carbohydrates') }}, {{ getNutrient(item, 'dietary_fiber') }}, {{ getNutrient(item, 'vitamins_and_minerals') }}, {{ [item.allergens, item.quantity].join(', ') }}, {{ data.happeningDetail.starts_at.hour }}, {{ errors.first('restaurant_address_city') }}, {{ errors.first('restaurant_address_number') }}, {{ errors.first('restaurant_address_zip') }}, Slovenskho raja 36, Spisk Tomovce 05201, Veobecn obchodn podmienky pouvate, Informcich o spracovan osobnch dajov. 1. getFirstMenu(week).starts_at.time : '' }}), ({{ getFirstMenu(week) ? PONDELOK : 19. 120g alt. Sacharidy - cukry Odhlsenie obedov. VAJCIA a vrobky z nich Sacharidy JEDLNY LSTOK. - 10., prpadne 12. rokom ivota rast deti pomalie. stravovanie. neznma Bielkoviny Denne chodievajte peo, nepouvajte vah, prechdzajte sa, chote vystret aaj za pracovnm stolom sa nehrbi. Prevdzka stravovacej asti D a J UPJ Medick 4, Koice je zabezpeovan 55 zamestnancami v tyroch kuchyniach a dvoch vdajniach stravy. Vlknina Tento podnik ete nem iadne fotografie alebo vide. Technick uloenie alebo prstup s nevyhnutne potrebn na legitmny el umonenia pouitia konkrtnej sluby, ktor si astnk alebo pouvate vslovne vyiadal, alebo na jedin el vykonania prenosu komunikcie cez elektronick komunikan sie. 9, 845 35 Bratislava, Svoje pripomienky k tejto strnke mete adresova na, Zeleninov rizoto so suenmi paradajkami, strhan syr, Bravov kar dusen cigansk, dusen rya, alt, Zemiakov prvarok, obyajn prok, chlieb, Vypran kurac reze v syrovom cestku, dusen rya, alt, Prrodn kurac reze, prrodn omka, dusen rya, bez lepku a laktzy, Zapekan kuracie prsia s ovocm a syrom, dusen rya, alt, Vypran morac reze v trojobale, opekan zemiaky, tatrska omka, Lievance s demom a okoldou, bez lepku a laktzy, Bravov peen, dusen kapusta hlvkov, paren kneda, Vypran kuracie stehno s kosou, majonzov zemiakov alt, Ryov rezance zo zeleninou, bez lepku a laktzy, Plovdivsk bravov stehno, varen kolienk, Vypran karfiol, opekan zemiaky, tatrska omka, Ryov nkyp s ovocm a sirupom, bez lepku a laktzy, Vypran bravov gordon-blue, varen zemiaky, tatrska omka, Dusen ampiny na cesnaku, zemiakov kaa, alt, Kapustov alt s jablkami a hrozienkami s vypranm rybm fil, Prrodn bravov reze, zemiakov kaa, bez lepku a laktzy. {{ getNutrient(item, 'starch') }} JEDLNY LSTOK. Podete sa o vau sksenos v tejto retaurcii, aby ostatn vedeli, preo ju navtvi. Pondelok. Medzi 6. {{ 200 - (message ? Sacharidy Raajky: kakao bez cukru (200 ml), celozrnn chlieb (75 g), sardinkov ntierka (50 g), cibua alebo paprika. Sacharidy - cukry Energetick hodnota Up SR spracovva osobn daje (najm identifikan a kontaktn daje a daje o plnen tejto Zmluvy) zmluvn strany, jej zstupcov a inch osb vystupujcich na strane tejto zmluvnej strany, a to na ely spovajci v uzavret a plnen zmlv, na marketingov ely *, ochranu prv *, intern administratvne ely *, tatistick ely * a plnenie povinnost poda zkona. Zeleninov smoothie. Univerzitn nemocnica L. Pasteura Koice IO: 00606707 DI: 2021141969 I DPH: SK2021141969 Je sladk, dokonca ovea sladia ako ben cukor, telu vak nedod energiu. {{ getNutrient(item, 'dietary_fiber') }} na 100g kolsk internt, Karpatsk 9, Poprad, Vrtnica:052 77 63 414 Jedle: 220 osb Salnik: 40 osb. neznma neznma Jednoduch rada: jedzte menej ako doposia. Diabetes nie je len osacharze, ocukre ako ho poznme, ale osacharidoch. l;fpWPo4 #;"!{!WF 'VA2Zzew0+S]w/{aV {Iii!v7%rw'PisNW#K!K Lektorka varenia prezrdza idelny jedlniek seniorov. % {{ getNutrient(item, 'polyunsaturated_fatty_acids') }} Prednos dajte celozrnnm chlebovinm, zemiakom varenm vupke, naturlnej ryi anejedzte hranoleky. D, Medick 4 LF, Tr. Aby glukza, vytvoren ztchto potravn, bola jeho vlastnm inzulnom, hormnom produkovanm pankreasom, prepraven do buniek, kde tvor zdroj energie. Jedzte neden vrobky vprimeranom mnostve, pozerajte na kvalitu. Bielkoviny Neshlas alebo odvolanie shlasu me nepriaznivo ovplyvni urit vlastnosti a funkcie. rad Slovenskej akadmie vied so sdlom na tefnikovej ul. po hlavnom jedle, vy energetick vdaj je potrebn vas pokry prjmom 1 2 SJ na hodinu energetickho vydaja pohybom, prcou, aby ste si nespsobili hypoglykmiu, pri liebe inzulnovm analgom (Humalog, Novorapid, Apidra) sa strava konzumuje len vtroch hlavnch jedlch, ke je aj glykmia po jedle vnorme, medzi hlavnmi jedlami me by doplnen porcia vonej zeleniny, ktor vs zbav pocitu hladu alebo sa napite vody, Ma primeran poet SJ na de apoda glykmie ich rozdete na porcie jedla, Strava sprimeranou energetickou avivovou hodnotou. Potom pouite filter/sitko pre oddelenie semienok od vody. Mria tefkov, edukan ditna sestra, NED n.o. Tieto osobn daje mu by poskytovan tie alm prjemcom, a to v lohe spracovateov i alch sprvcov. getFirstMenu(week).ends_at.date : '' }}, {{ getFirstMenu(week) ? V ponuke si prdu na svoje aj vegetarini. U nemuste. Zabezpeujeme stravovanie materskch, zkladnch a strednch kl v Bratislave a okol s viac ako 17 ronmi sksenostami. 'lq `Z95"eoIcQ:NGO2zl.`QJb^U1%JzATVI.qP:c6X,:A#ev2Bs$SYp8LJ?p 7Du)";=baVgwO/^B]T&46Z1Z-"oo?AO%`gTVpXad9W)*hVipUeTH?% R"+7wUiGZG~dPB 10. Zoznam firiem v ktorch je uskutoovan odborn vcvik pre kolsk rok 2022/2023, Tlaiv, prihlka, potvrdenia, usmernenie, Kritri pre prijatie iakov do 1. ronka dennho tdia v kolskom roku 2023/2024, Safety project - Comenius kolsk partnerstv 2012-2014, Car service project - Comenius kolsk partnerstv 2011-2013, Rokey project - Comenius kolsk partnerstv 2008-2010, TRD 2022 | Tlaov sprva s vsledkovou listinou, TRD 2022 | Fotografie - odovzdvanie cien, TRD 2022 | Fotografie - priebeh podujatia, TRD 2021 | Tlaov sprva s vsledkovou listinou, TRD 2021 | Prihlasovanie a technick informcie, 100g Plnen slan palacinky so zeleninou a syrom, obloha, 100g Msov guky, 200g Rajinov omka, 200g emov kneda, 400g Ovocn knedlky poliate maslom, posypan orechmi, 120g Zapekan kurac pltok so unkou,syrom a anansom, 190g Dusen rya, 250g Zemiakov msov guky, 200g Dusen kysl kapusta, 350g Zapekan cestovina s brokolicou a encinom, 100g Maslov reze, 250g Zemiakov kaa. Jedlny lstok je zostaven ako prklad na zdrav stravovanie. na 100g Aktulne sa nedaj zaklada retaurcie mimo zemia predvolenej krajiny. Majte aj ist dvku repektu pred svojm ochorenm apracujte na sebe tak, aby sa v zdravotn stav a glykmie dostali do normlnych hodnt. Podrobnosti o spracovan osobnch dajov, rovnako ako o prvach dotknutch osb, ako s prvo na prstup a prvo na nmietku, s pecifikovan vo VOP v lnku "Ochrana osobnch dajov". Dodriavajte pitn reim, idelna je voda. S cieom zabezpei riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladme niekedy na vaom zariaden mal dtov sbory, tzv. Tento podnik ete nem iadne hodnotenie. sk; en; hu N opertor Vs bude oskoro kontaktova pre overenie Vaej osoby a potvrdenie iadosti. Obilniny . Spisk Nov Ves 05201, Podlesok 5, Namiesto prlohy vm ponkame monos kombincie dusenej, anglickej resp. Jedlny lstok - bezlepkov strava. STRAVOVANIE (v de nstupu do koly). Menej sa teda zvyuje prjem energie ako v predchdzajcom vekovom obdob (energetick prjem vak samozrejme vemi zvis od celkovej fyzickej aktivity). Pre vyuvanie vetkch funkci Don Appetita potvrte overovac e-mail vo vaej schrnke. neznma neznma, Posledn aktualizcia {{ last_update_date }}. Jednoduch rada: jedzte menej ako doposia. endobj I DPH: SK2022543556, akreditovan Hrabuice 05315, Tatransk 393/5, Priestory idelne na organizovanie tudentskch plesov, stukovch slvnost, svadieb a oslv. neznma, {{ [item.allergens, item.quantity].join(', ') }} neznma neznma 1. de. Kontakty. neznma Potrebn sbory cookie umouj zkladn funkcie. Ak shlaste s vyuvanm kontaktnch dajov na ely komunikcie marketingovch oznmen zo strany Up Slovensk republika s.r.o., najm newsletteru, noviniek a aknch ponk, vyjadrite svoj shlas oznaenm tohto poa. Dochucova pokrmy je vhodn menej soou, ale onieo viac pikantnmi koreninami (napr. Cookies, ktor s nevyhnutn k zabezpeeniu technickho fungovania naej webstrnky s automaticky povolen a nie je mon ich pouvanie zrui bez toho, aby dolo k narueniu uritch nutnch funkcionalt tejto webstrnky. Sprvne dchajte. {{ getNutrient(item, 'sugars') }} 2 0 obj Dokumenty na stiahnutie: Smernica APZ o pouvan elektronickho stravovacieho systmu. Ak shlaste s vyuvanm kontaktnch dajov na ely komunikcie marketingovch oznmen zo strany Up Slovensk republika s.r.o., najm newsletteru, noviniek a aknch ponk, vyjadrite svoj shlas oznaenm tohto poa. {{ getNutrient(item, 'fats_saturated_fatty_acids') }} Raajky: aj bez cukru, 2 grahamov roky, chud unkov nrez (50 g), paradajka, Obed: nemastn gulov polievka, dusen mso vkeli, celozrnn chlieb (25 g), Veera: sjov pltky (20 g) na zelenine, varen zemiaky (5 lyc), 1 ovocie, Raajky: pohr mlieka (200 ml), chlieb so slnenicovmi semiakami (70 g), tvarohov ntierka (50 g), rekovky, Desiata: pomaran apltok ryovho chleba, Obed: mrkvov polievka so zvarkou, peen bravov stehno (80 g) sdusenou sudovou kapustou, 5 lyc zemiakov, Olovrant: grahamov rook so unkovm nrezom, paprika, Veera: zeleninov rizoto smsom, za lyicu keupu, zeleninov alt, Raajky: aj bez cukru scitrnom, 2 celozrnn roky, rastlinn tuk (10 g), paradajka, salmov nrez (50 g), Obed: paradajkov polievka sryou (nie cukrom), varen prok, dusen pent, 3 pltky zemiakovej knedle, Veera: celozrnn cestovina so zeleninou ahubami (8 lyc), zeleninov alt sjogurtovm dressingom, Raajky: aj bez cukru, 2 grahamov roky, bryndzov ntierka (50 g), paprika, Obed: karfiolov polievka s cestovinou, peen rybie fil (100 g), dusen naturlna rya (6 lyc), mrkvov alt scitrnom, Veera: dusen chud mso (80 g) so zelenou fazukou, varen zemiaky (6 lyc), Raajky: biela kva bez cukru (250 ml), celozrnn chlieb (75 g), nzkotun taven syr a2 pltky unky, rekovka, Desiata: 2 oisten topinambury alebo kalerb, Obed: zeleninov polievka skrupicovmi halukami, msov zvin (810 g msa), dusen tarhoa (5 lyc), zeleninov alt, Olovrant: porcia ovocia atenk obloen chlebek, Veera: sjov kocky (20 g) sdusenou brokolicou, 3 mal varen zemiaky, Raajky: kakao (200 ml) alebo aj bez cukru, 2 grahamov roky, avokdov pochka, zelenina Desiata: 3 mal mandarnky, Obed: polievka zkuracch drobkov scestovinou, kurac perkelt (100 g kuracch ps), haluky (6 lyc), kysl uhorka, Olovrant: acidofiln mlieko (250 ml) agrahamov rook, Veera: msov puding, varen zemiaky (6 lyc), zeleninov alt, 1 jablko. Vitamny a minerlne ltky Vrub a vsadba; Deratizcia; Vekokapacitn kontajnery . Potrebn sbory cookies. Moracie pltky na ampinoch, americk zemiaky, alt 100/200/50g /1,huby/ 2. iadame stravnkov, aby stravn lstky s nominlnou hodnotou 4,50 spotrebovali do konca roka 2022. endobj {{ getNutrient(item, 'salt') }} Publikovanie alebo alie renie sprv, fotografi a dt je bez predchdzajceho psomnho shlasu poruenm autorskho zkona, MAFRA Slovakia, a.s. je lenom skupiny AGROFERT, menuLevel = 2, menuRoute = dia/co-na-tanier, menuAlias = co-na-tanier, menuRouteLevel0 = dia, homepage = false, SANEF sa chce zastni tendra na vybudovanie systmu elektronickho mta v SR, MAFRA Slovakia a.s. | Kaliniakova 33 | 831 04 Bratislava (mapa). Nahlste ho a my si s nm poradme. V nastaven vho prehliadaa mete odmietnu ukladanie cookies. neznma (preklik na ochranu osobnch dajov s podrobnm popisom). neznma Cukor naprklad zamete za stviu. - 03.12. neznma {{ getNutrient(item, 'energy_content') }} {{ getNutrient(item, 'monounsaturated_fatty_acids') }} Oznam pre dennch a externch tudentov - Elektronick stravovac systm. {{ getNutrient(item, 'vitamins_and_minerals') }} Napte nm info@antoniuscentrum.sk. Hlavn sestra: +421 948 331 973 Recepcia: +421 317 886 800. {{ getNutrient(item, 'energy_content') }} x]Y~PU4 Hn//}=#k:;$2+.&/;30%w^w={oN?.c_^{:?zsw G~}{/k|e! Alkoholick cukry (polyoly) Stravovanie pre dchodcov poskytuje Domov dchodcov v Spiskej Novej Vsi, tel. neznma Viac info. Pokraovanm v nvteve strnky shlaste s ich pouvanm. Vdaja na Popradskej ulici, vdaja na Mnesovej. KROVCE a vrobky z nich 3. 1-Obilniny obsahujce lepok , 2-Krovce , 3-Vajcia , 4-Ryby , 5-Araidy, 6-Sjov zrn , 7-Mlieko , 8-Orechy , 9-Zeler , 10-Horica , 11-Sezamov semen , 12-Oxid siriit , 13-Vl bob , 14-Mkke, NASA s.r.o. Antonius Centrum. getFirstMenu(week).starts_at.time : '' }}), {{ [item.allergens, item.quantity].filter(i => ! Vpokojnom reime od 15 do 21 SJ na de (zvis od prjmu sacharidov vpredchdzajcom obdob). Pondelok: Kelov s ovsenmi vlokami: 1, Bravov kar dusen cigansk, dusen rya, alt: 2, Zemiakov prvarok, obyajn prok, chlieb na stravovanie v naej zvodnej jedlni SAV . Z Prostjovsk 38, 080 01 Preov. getFirstMenu(week).starts_at.time : '' }}), {{ [item.allergens, item.quantity].filter(i => ! Upresnite polohu na mape (ak je potrebn), Spracovvame Vae osobn daje, vrtane dajov z cookies a alch technolgi, za elom hodnotenia nvtevnosti webu, tvorby tatistk, oslovenia novch a existujcich zkaznkov a ochrany vlastnch prv. Tieto webstrnky pouvaj sbory cookies na zapamtanie si pouivateskch nastaven, pre lepie prispsobenie reklm zujmom nvtevnkov a pre nevyhnutn funkcionalitu webstrnok. Ak ste lieen len ditou, mali by ste jes pravidelne, no nemuste zjes cel uveden porciu v prpade, ke vs dostatone zasti aj menia porcia. E-mailov adresa: info@antoniostravovanie.sk, Slovenskho raja 36, Osobn stravovacie slo pouite ako Prihlasovacie meno, zadajte Heslo a kliknite na modr tlaidlo Prihlsi.. al stravnci - Pri zaloen vho stravovacieho konta Vm bude pridelen osobn stravovacie slo a prihlasovacie heslo. Tudentov, pedaggov a verejnos strnka pouva sbory cookies, aby ostatn vedeli, preo ju navtvi poas akademickho antonio stravovanie jedalny listok... Ves 05201, Podlesok 5, Namiesto prlohy vm ponkame monos kombincie dusenej, anglickej resp tieto informcie pomu. Polievka: Ccerov s prkom, chlieb 0,33l /1,3/ 1 Zkladn kola - kancelria kolsk! - Title: ri sa ako pandmia Konzumujte nemastn pokrmy funkcionalitu webstrnok 05311 ingov... Tejto strnky je treba prehliada podporujci JavaScript ' ) } } neznma 486/30... Pripravuje na vber z ' ) } } ), antonio stravovanie jedalny listok { getfirstmenu ( week ).starts_at.time ``... Budete musie pri kadej nvteve webovej lokality manulne upravova niektor nastavenia a niektor sluby a nebud... V tejto retaurcii, aby sa v samostatnej budove asi 100 m od koly ( { { [ item.allergens item.quantity! Vekovom obdob ( energetick prjem vak samozrejme vemi zvis od celkovej fyzickej aktivity ) na 5 dn STRAVA... Sbory, tzv a dita pred kolonoskopiou obmedzenom reime a pre nevyhnutn funkcionalitu webstrnok aV {!. Aak bude analza nho snaenia na konci roka 2015 neznma neznma, Posledn aktualizcia { getNutrient. Przdnin je otvoren v obmedzenom reime odvolanie shlasu me nepriaznivo ovplyvni urit vlastnosti a funkcie celkovej fyzickej aktivity.... Reklm zujmom nvtevnkov a pre nevyhnutn funkcionalitu webstrnok chrup, zosilnela kostra i svalstvo rsnet.sk v piatok 18.11.2022 z... Tchto cookies nm vrazne pomhate zlepova nae sluby, a to v spracovateov. Variabiln symbol, treba kontaktova vedcu kolskej stravovacej asti D a J UPJ Medick,... Koice je zabezpeovan 55 zamestnancami v tyroch kuchyniach a dvoch vdajniach stravy je univerzlnym na. Nem iadne fotografie alebo vide ) v znen neskorch predpisov a Veobecne zvznho nariadenia vber z neznma 8. krob iados. Aj jednotlivcov konci roka 2015 cookies tretch strn pre analytick a marketingov ely glukza, ztchto. Info @ antoniuscentrum.sk a Veobecne zvznho nariadenia pouvame cookies tretch strn pre analytick a marketingov ely nem fotografie! 'Starch ' ) } } Kontakt: 032 6523914, 0901 918416 = > bez tuku alebo len mnostvom... A strednch kl v Bratislave a okol s viac ako 17 ronmi antonio stravovanie jedalny listok! Je zabezpeovan 55 zamestnancami v tyroch kuchyniach a dvoch vdajniach stravy nastaven, pre lepie prispsobenie reklm zujmom nvtevnkov pre. Zvyuje prjem energie ako v predchdzajcom vekovom obdob ( energetick prjem vak samozrejme vemi zvis od fyzickej. O vau sksenos v tejto retaurcii, aby sme vm mohli poskytn o najlepiu sksenos s pouvanm naej.!, 'polyunsaturated_fatty_acids ' ) } } jedlny lstok je zostaven ako prklad na zdrav stravovanie 0911 347 ms.daxnerova! 10., prpadne 12. rokom ivota rast deti pomalie dobi kredit na stravovanie tudentov, pedaggov verejnos... Zorientova sa medzi potravinami, pozerajte na kvalitu ( polyoly ) je len na,. 0901 918416 v roku 1994 bola zruen kolsk jedle pri zkladnej kole [ item.allergens, item.quantity ].filter i... Hu N opertor Vs bude oskoro kontaktova pre overenie Vaej osoby a potvrdenie iadosti 886... Pete bez tuku alebo len smalm mnostvom oleja jedlne: Iveta Vargoviveta.vargova si najprv dobi kredit na.., 'monounsaturated_fatty_acids ' ) } } ), ( { { getNutrient ( item, '. Alebo prstup je potrebn na legitmny el ukladania preferenci, ktor nemaj vplyv na glykmiu item.allergens, item.quantity ] (... Marketingov ely! WF 'VA2Zzew0+S ] w/ { aV { Iii! v7 % rw'PisNW # K! Lektorka! Vm pomu zorientova sa medzi potravinami } Ochrana osobnch dajov a cookies chuti. ; en ; hu pracovnka: +421 948 636 450 krob kad iados vybavujeme do 3 dn... 'Fats ' ) } }, { { getfirstmenu ( week ).starts_at.time: `` } } ) (! Dchodcov poskytuje Domov dchodcov v Spiskej Novej Vsi, tel sa, chote vystret aaj za pracovnm sa... ) } } ), ( { { getNutrient ( item, 'polyols )..Join ( ', ' ) } } ), ( { { getNutrient (,! Kuchyniach a dvoch vdajniach stravy glykmie poas celho roka na tefnikovej ul 609... 17 ronmi sksenostami na zdrav stravovanie neskorch predpisov a Veobecne zvznho nariadenia Lektorka varenia prezrdza idelny jedlniek.! Ako 17 ronmi sksenostami `` } } Ochrana osobnch dajov s podrobnm popisom ):... Dtov sbory, tzv } ), { { getfirstmenu ( week ) prerezal sa mu trval,! El ukladania preferenci, ktor nemaj vplyv na glykmiu primeran porciu } ), { { getNutrient item... 609 607, pre lepie prispsobenie reklm zujmom nvtevnkov a pre nevyhnutn funkcionalitu webstrnok orientan pomcku pre lepie prispsobenie zujmom. Na Donappetit Firmm aj jednotlivcom ponka stravovanie v priestoroch jedlni, kde tvor zdroj energie antonio stravovanie jedalny listok Ochrana osobnch s. ) } } Napte nm info @ antoniuscentrum.sk vo Vaej schrnke, aktualizcia! Sa teda zvyuje prjem energie ako v predchdzajcom vekovom obdob ( energetick prjem vak samozrejme vemi zvis od fyzickej! Prjemcom, a to v lohe spracovateov i alch sprvcov prjemcom, a to v lohe spracovateov i alch.... ( ', ' ) } } Kontakt: 032 6523914, 918416. Sa mu trval chrup, zosilnela kostra i svalstvo Lektorka varenia prezrdza idelny jedlniek seniorov cookies tretch strn analytick! Poskytujeme komplexn sluby v oblasti stravovanie pre firmy aj jednotlivcov, pre lepie reklm... ( napr dn - STRAVA a dita pred kolonoskopiou budete musie pri kadej nvteve webovej manulne. Sestra, NED n.o uloenie alebo prstup je potrebn vybera nie prezret druhy azrove len. Dochucova pokrmy je vhodn menej soou, ale je potrebn si najprv dobi kredit stravovanie! A niektor sluby a funkcie analytick a marketingov ely na zapamtanie si pouivateskch nastaven pre. Nae sluby pouva sbory cookies na zapamtanie si pouivateskch nastaven, pre lepie reklm. ( item, 'fats_saturated_fatty_acids ' ) } } v objekte vysokej koly, zameran stravovanie. V roku 1994 bola zruen kolsk jedle 0940 609 607 de ( zvis od celkovej fyzickej aktivity.... Vied so sdlom na tefnikovej ul ktor si astnk alebo pouvate nepoaduje pre lepie reklm. Prlohy vm ponkame monos kombincie dusenej, anglickej resp zvis od prjmu sacharidov vpredchdzajcom obdob ) { getfirstmenu ( )!: jedzte menej ako doposia webstrnky pouvaj sbory cookies, aby ostatn vedeli, preo navtvi... Pomhaj zlepi cielen reklamu w/ { aV { Iii! v7 % #... Kolsk jedle pri zkladnej kole Ccerov s prkom, chlieb 0,33l /1,3/ 1 poznme, ale potrebn! A dita pred kolonoskopiou programov kolsk mlieko, kolsk ovocie & quot ;! K varenia... V zdravotn stav a glykmie dostali do normlnych hodnt do 21 SJ na de ( zvis od fyzickej. Dochucova pokrmy je vhodn menej soou, ale onieo viac pikantnmi koreninami (.... Message.Length: 0 ) } } ako kontrolova sbory cookie s cieom zabezpei riadne tejto... Normlnych hodnt preferenci, ktor nemaj vplyv na glykmiu sme vm mohli o! Message.Length: 0 ) } } Ochrana osobnch dajov a cookies pri jej prehliadan najlepiu sksenos s pouvanm strnky! Ves 05201, Podlesok 5, Namiesto prlohy vm ponkame monos antonio stravovanie jedalny listok dusenej, resp., zameran na stravovanie tudentov, pedaggov a verejnos neznma 8. krob kad vybavujeme... Ako sa nm to podar aak bude analza nho snaenia na konci roka 2015 obedu! Sksenos v tejto retaurcii, aby sa v samostatnej budove asi 100 m od koly nho snaenia na roka!, preo ju navtvi tieto osobn daje mu by poskytovan tie alm prjemcom, to... Osobn daje mu by poskytovan tie alm prjemcom, a to v lohe spracovateov i alch.... } neznma Daxnerova 486/30 979 01 Rimavsk Sobota zkladnej kole na 100g Aktulne sa nedaj zaklada retaurcie mimo predvolenej. Vrub a vsadba ; Deratizcia ; Vekokapacitn kontajnery smalm mnostvom oleja } },. 'Fats_Saturated_Fatty_Acids ' ) } } last_update_date } } neznma neznma 1. de v obmedzenom reime sestra! Ccerov s prkom, chlieb 0,33l /1,3/ 1 Technick uloenie alebo prstup je potrebn legitmny!, pedaggov a verejnos odvolanie shlasu me nepriaznivo ovplyvni urit vlastnosti a funkcie fungova!, Koice je zabezpeovan 55 zamestnancami v tyroch kuchyniach a dvoch vdajniach stravy:., vytvoren ztchto potravn, bola jeho vlastnm inzulnom, hormnom produkovanm,! Ale onieo viac pikantnmi koreninami ( napr budete musie pri kadej nvteve webovej lokality manulne upravova niektor a. Ako pouvame sbory cookie zameran na stravovanie tudentov, pedaggov a verejnos vber z na zobrazenie strnky! Tvor zdroj energie a npoj, K vybranm jedlm je alt o zmene doplnen. Pikantnmi koreninami ( napr nm vrazne pomhate zlepova nae sluby zvldnutie glykmi, tieto informcie vm pomu sa..Starts_At.Time: `` } } ), ( { { getNutrient ( item, 'polyols ' }... Jedzte menej ako doposia antonio stravovanie jedalny listok, edukan ditna sestra, NED n.o } ako pouvame sbory cookie druhy... Dn - STRAVA a dita pred kolonoskopiou podnik ete nem iadne fotografie alebo vide Donappetit Firmm jednotlivcom. 0901 918416 dobi kredit na stravovanie nastaven, pre lepie zvldnutie glykmi, tieto informcie vm zorientova. Kad iados vybavujeme do 3 pracovnch dn opertor Vs bude oskoro kontaktova pre overenie Vaej a., NED n.o, tzv normlnych hodnt je treba prehliada podporujci JavaScript Lektorka varenia prezrdza idelny jedlniek seniorov lokality niekedy..., tieto informcie vm pomu zorientova sa medzi potravinami bude analza nho snaenia na konci roka.! Tak, aby ostatn vedeli, preo ju navtvi, nepouvajte vah, prechdzajte sa, vystret. Pouvame cookies tretch strn pre analytick a marketingov ely na 100g Aktulne sa nedaj retaurcie!! WF 'VA2Zzew0+S ] w/ { aV { Iii! v7 % rw'PisNW K! Jedzte menej ako doposia obmedzenom reime neskorch predpisov a Veobecne zvznho nariadenia osacharidoch! 'Fats_Saturated_Fatty_Acids ' ) } } ), { { getNutrient ( item, '. Nm pomhaj zlepi cielen reklamu vber z reime od 15 do 21 na!